نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

طرحی نو ۳۱-۱

مشخصات ساز:

جنس کاسه:افرا

دسته ساز:گردو

صفحه:توت روشن ریز رگه

خرک:فوفل

گوشی:گردو-فوفل

سیم گیر:فوفل

تزیینات: این ساز با زه های گردو در کاسه

و چوبهای افرا و گردوی تیره در دسته وهمچنین باصدف در نقاطی از ساز تزیین شده است.