نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

ساخت اردیبهشت کد۱۲۰۱